top of page

KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Hobby Gayrimenkul Danışmanlık San. ve Ltd. Şti olarak kişisel verilerinizin korunması ve güvenliği için azami özen
göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait
her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)'na ve 25 Mayıs 2018 yürürlük tarihli

Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR)'ne uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmek-
teyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanunda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda

izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. Veri Sorumlusu, Veri İşleyen ve Veri Koruma Kontrolörü

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve uyarınca veri sorumlusu ve veri işleyen olarak; GDPR
uyarınca veri işleyen olarak kişisel verileriniz, Umurbey, Şehitler Cd. No:10 E, 35230 Konak/İzmir TÜRKİYE adresinde
mukim Hobby Gayrimenkul Danışmanlık San. ve Ltd. Şti tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Veri Sorumlusu:
Hobby Gayrimenkul Danışmanlık San. ve Ltd. Şti
Umurbey, Şehitler Cd. No:10 E, 35230 Konak/İzmir TÜRKİYE
Telefon : 0552 422 11 88
Email : info@hobbygayrimenkul.com.tr

2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışma-
ların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım
alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi-
nin temini; Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin
ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla ticari faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde KVK
Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde ve GDPR ikinci bölümde (m.5-m.11) belirtilen kişisel veri işleme şartları, ilkeleri ve
amaçları dâhilinde işlenecektir.


Ayrıca, Şirket veya Topluluk Şirketlerimizin hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı
kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organi-
zasyonlara katıldığınızda, Şirketimize iş başvurusunda bulunduğunuzda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışma-
ların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım
alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin, ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan
kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait
lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim,
mali işler vb.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikaları-
nın yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde ve GDPR ikinci bölümde (m.5-m.11)
belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışma-
ların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım
alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan
kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait
lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme
süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin
belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortakları-
mıza, tedarikçilerimize, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanu-
nu'nun 8. ve 9. Maddelerinde ve GDPR ikinci bölümde (m.5-m.11) belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçeve-
sinde aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplama Yöntemi Ve Hukuki Sebep

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe
sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve
yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple
toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu'nun 5. ve 6. Maddelerinde GDPR ikinci bölümde (m.5-m.11) belirtilen kişisel veri
işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (2) ve (3) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte
ve aktarılabilmektedir.

5. Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun'un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle

Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandı-
racaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki
ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin
kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVK Kanunu'nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren
sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan
işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun
ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına
sahiptir.

6. Kişisel Veri Sahibinin Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) Kapsamında Sayılan Hakları

Veri sahibinin haklarının kullanımına ilişkin şeffaf bilgilendirilme hakkı,

Veri sahibine ilişkin kişisel veriler veri sahibinden toplandığında; kontrolörün ve uygun olduğu hallerde kontrolör temsilcisi-
nin kimlik ve irtibat bilgilerinin, uygun olduğu hallerde veri koruma görevlisinin irtibat bilgilerinin kişisel verilerin planlanan
işleme amaçlarının yanı sıra işleme faaliyetlerinin yasal dayanağının veri sahibine bildirilmesi hakkı,
GDPR 14. Maddesinde belirtilen bilgilerin, kişisel verilerin veri sahibinden alınmadığı takdirde veri sahibine bildirilmesi hakkı,
Veri sahibinin kendisi ile ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini kontrolörden teyit etme ve işleme faaliyeti olması halinde,
kişisel verilere erişim ile aşağıdaki bilgileri talep etme hakkı,
Veri sahibinin kendileri ile ilgili doğru olmayan kişisel verilerin gereksiz gecikmeye mahal verilmeksizin düzeltilmesini
kontrolörden talep etme hakkı,
İşleme amaçları dikkate alınarak, veri sahibinin, bir ek beyan yoluyla da dâhil olmak üzere, eksik kişisel verileri tamamlatma
hakkı,
Veri sahibinin kendisi ile ilgili kişisel verilerin herhangi bir gecikmeye mahal verilmeksizin silinmesini kontrolörden talep
etme hakkı,
Veri sahibinin kontrolörden işleme faaliyetinin kısıtlanmasını talep etme hakkı,
Veri sahibinin kendisi ile ilgili olarak bir kontrolöre sağlamış olduğu kişisel verileri yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve
makine tarafından okunabilecek bir formatta alma hakkı,
Kişisel verilerin sağlandığı kontrolörün herhangi bir engellemesi olmaksızın bu verileri başka bir kontrolöre iletme hakkı,
Veri sahibinin kendisi ile ilgili kişisel verilerin işlenmesine herhangi bir zamanda itiraz etme hakkı,
Veri sahibinin kendisi ile ilgili hukuki sonuçlar doğuran veya benzer biçimde kendisini kayda değer şekilde etkileyen profil
çıkarma da dahil olmak üzere yalnızca otomatik işleme faaliyetine dayalı bir karara tabi olmama hakkı,

KVK Kanunu'nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya
Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu'nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu'nun 11. maddesinde

belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; https://www.hobbygayrimen-
kul.com.tr adresindeki [BAŞVURU FORMU]nu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Hobby Gayrimenkul Danışmanlık

San. ve Ltd. Şti adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanunda
belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu info@hobbygayrimenkul.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı
olarak iletebilirsiniz.

bottom of page